Varsinais-Suomen Viro-keskus ry:n säännöt

1§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Varsinais-Suomen Viro-keskus ry. Yhdistys on sekä suomen- että ruotsinkielinen.

Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä jäljempänä nimeä keskus. Keskuksen kotipaikka on Turku.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

Keskuksen tarkoituksena on edistää Varsinais-Suomen ja Viron yhteistyötä, lisätä Viro-tietoutta ja viron kielen tuntemusta Suomessa ja tukea jäsentensä keskinäistä yhteistyötä.

Keskus vaalii ja kehittää erityisesti Turun, Tarton, Tallinnan ja Kuressaaren keskinäisiä yhteyksiä.

Keskus toimii Varsinais-Suomessa asuvien virolaisten yhdyssiteenä, tavoitteenaan lisätä sosiaalista hyvinvointia ja tukea kotoutumista.

Keskus edistää virolaisen kulttuurin harrastusta sekä viron kielen säilyttämistä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi keskus harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa, järjestää neuvottelu-, koulutus- ja kulttuuritilaisuuksia sekä vierailuja.

Toimintansa tukemiseksi keskus kantaa jäseniltään jäsenmaksuja. Keskus voi omistaa ja hallita kiinteätä ja irtainta omaisuutta. Keskus voi järjestää maksullisia juhla-, huvi- yms. tilaisuuksia, rahankeräyksiä, arpajaisia ja myyjäisiä. Keskus voi harjoittaa ravitsemisliikettä yhdessä liikepaikassa ja kustannustoimintaa. Mahdollisesti saavutettavalla taloudellisella hyödyllä edistetään keskuksen tarkoituksen toteutumista.

3 § JÄSENET

Keskuksen jäseniä ovat hakemuksensa perusteella keskuksen hallituksen hyväksymät yksityiset henkilöt sekä oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt.

4§ JÄSENTENEROAMINENJAEROTTAMINEN

Jäsenillä on oikeus erota keskuksesta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta keskuksen kokouksessa. Ero astuu voimaan heti kun tieto siitä on jollakin edellä mainitulla tavalla tullut keskukselle. Erovuoden jäsenmaksua ei palauteta eronneelle jäsenelle.

Keskuksella on oikeus erottaa jäsenensä yhdistyslaissa säädetyin perustein.

5 § JÄSENMAKSU

Jäseniltä perittävien vuotuisten jäsenmaksujen suuruudet päättää keskuksen syyskokous. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6 § KESKUKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai ilmoittamalla yhdistyksen jäsenlehdessä tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

7 § KESKUKSEN KOKOUKSET

Keskuksen varsinaisia kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous.

Kevätkokous pidetään helmi-maaliskuun aikana. Tieto asioista, jotka jäsenet haluavat kevätkokouksessa käsiteltäviksi, on toimitettava hallitukselle kevätkokousta edeltävän joulukuun aikana.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- esitetään edellisen kalenterivuoden vuosikertomus, tilinpäätös

ja toiminnantarkastajien lausunto;

 • -  vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä

  hallitukselle ja muille tilivelvollisille;

 • -  muut kokouskutsussa mainitut asiat.

  Syyskokous pidetään loka-marraskuun aikana. Tieto asioista, jotka jäsenet haluavat syyskokouksessa käsiteltäviksi, on toimitettava hallitukselle syyskokousta edeltävän elokuun aikana.

  Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
  - vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma,

  jäsenmaksut ja talousarvio;
  - päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä;
  - valitaan hallituksen puheenjohtaja, 1. varapuheenjohtaja ja 2. varapuheenjohtaja, sekä hallituksen muut jäsenet

- valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa; - muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Keskuksen ylimääräinen kokous pidetään, jos keskuksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään 1/10 (yksi kymmenesosa) keskuksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten hallitukselta kirjallisesti vaatii. Ylimääräinen kokous pidetään keskuksen kokouksen tai hallituksen päättämänä aikana. Mikäli ylimääräinen kokous pidetään edellä mainitusta jäsenten vaatimuksesta, se on pidettävä 30 (kolmenkymmenen) päivän kuluessa siitä kun vaatimus on esitetty.

Keskuksen kokouksessa on äänioikeus keskuksen jäsenenä olevalla henkilöllä sekä yhteisöllä ja säätiöllä, joilla on kullakin 1 (yksi) ääni. Yhteisön ja säätiön äänioikeutta käyttää näiden laillisesti valtuuttama edustaja.

Päätökset tehdään keskuksen kokouksessa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni tai vaaleissa arpa.

8 § KESKUKSEN HALLITUS

Keskuksen asioita hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, 1. varapuheenjohtaja ja 2. varapuheenjohtaja, ja vähintään 6 (kuusi), enintään 11 (yksitoista) muuta jäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus päättää sisäisestä työnjaostaan. Hallitus ottaa myös hallituksen ulkopuoliset toimihenkilöt. Hallitus voi perustaa toimikaudekseen tarpeelliseksi katsomiaan jaostoja.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai, hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajien kutsusta taikka kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet hallituksen jäsenistä. Yhden läsnä olevista on kuitenkin oltava hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Hallituksen niin päättäessä hallituksen jäsen voi osallistua kokoukseen myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Päätökset tehdään hallituksen kokouksessa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni tai vaaleissa arpa.

9 § KESKUKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Keskuksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, ensimmäinen varapuheenjohtaja, toinen varapuheenjohtaja ja sihteeri, aina kaksi yhdessä.

Yhdistystä koskevien asioiden hoidossa toiminnanjohtajalla on nimenkirjoittamisoikeus myös yksinään.

10 § KESKUKSEN TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS

Keskuksen tilikausi on kalenterivuosi.

Edellisen kalenterivuoden vuosikertomus ja tilinpäätös on annettava toiminnantarkastajille viimeistään 3 viikkoa ennen kevätkokousta.

Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään
2 viikkoa ennen kevätkokousta.

11 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä keskuksen kokouksessa vähintään 3/4 (kolmen neljäsosan) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisaikomuksesta.

12 § KESKUKSEN PURKAMINEN

Päätös keskuksen purkamisesta on tehtävä keskuksen kokouksessa vähintään 4/5 (neljän viidesosan) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava keskuksen purkamisaikomuksesta.

Keskuksen purkautuessa käytetään sen varat keskuksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

13 § JÄSENOIKEUDET

Jäsenen ennen tätä sääntömuutosta saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 

 

 

Tarkistetut säännöt rekisteröity 30.5.2017 (PRH)